Regulamin

Uwaga: ten regulamin dotyczy zarówno sprzedaży w sklepie internetowym (sklep.spin-taniec.pl), jak i zamówień indywidualnych, składanych przez stronę spin-taniec.pl. Dla wygody Klientów kopia niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie firmowej.

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.spin-taniec.pl, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Sklepem” lub „Sklepem internetowym” jest prowadzony przez przedsiębiorcę Panią Ewę Galińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Ewa Galińska Spin” przy ul. Mazowieckiej 88 lok. 4, 30-023 Kraków, posiadającą NIP 677-174-80-47, REGON 120486515, adres e-mail biuro@spin-taniec.pl oraz numer rachunku bankowego: 52 1140 2004 0000 3002 4729 5980.

 1. Definicje
  Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Sklep lub sklep internetowy: prowadzony przez przedsiębiorcę Panią Ewę Galińską działającą pod firmą „Ewa Galińska Spin” sklep internetowy oferujący sprzedaż towarów ogólnodostępnych w trybie tzw. sprzedaży koszykowej dostępny pod adresem sklep.spin-taniec.pl a także oferujący sprzedaż towarów wykonywanych na życzenie Klienta w trybie tzw. sprzedaży na indywidualne zamówienie, dostępnej na stronie www.spin-taniec.pl.
  2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym dokonująca zakupów.
  3. Konto Klienta: indywidualne konto, utworzone w drodze rejestracji przez Klienta, zawierające dane Klienta, a służące między innymi do składania zamówień, śledzenia procesu realizacji zamówień, zawierające także historię dokonanych zamówień oraz dokonanych wpłat.
  4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
  5. Towar: produkt oferowany w Sklepie internetowym, stanowiący obuwie, stroje, akcesoria do tańca oraz inne artykuły.
  6. Sprzedaż koszykowa: sprzedaż towarów ogólnodostępnych na stronie internetowej sklep.spin-taniec.pl, polegająca na wyborze towarów przez Klienta, wybraniu dostępnych parametrów towarów oraz umieszczenie towarów w wirtualnym koszyku, szczegółowo opisana w §3 regulaminu.
  7. Sprzedaż na indywidualne zamówienie: sprzedaż towarów, będących rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Ten rodzaj sprzedaży jest dostępny na stronie internetowej www.spin-taniec.pl. Procedura składania zamówień w trybie sprzedaży na indywidualne zamówienie została szczegółowo opisana w §4 niniejszego regulaminu.
  8. Ustawa konsumencka: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
  9. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst. jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
  10. Prawo autorskie: przepisy polskie, UE oraz międzynarodowe określające prawa autorskie, w szczególności Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
  11. Strona internetowa: serwis internetowy pod adresem www.spin-taniec.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia w Sklepie internetowym oraz zapoznać się z listą Towarów.
 2. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklep.spin-taniec.pl, tj. zasady dotyczące: składania zamówień na towary dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży za Towary. Niniejszy regulamin określa również uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Niniejszy regulamin określa również zasady sprzedaży towarów na indywidualne zamówienie odbywających się za pośrednictwem strony internetowej www.spin-taniec.pl, tj. zasady dotyczące składania zamówień, w tym podawania parametrów towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  3. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż koszykowa
  Zasady korzystania ze sklepu internetowego w trybie sprzedaży koszykowej:
  1. Sklep internetowy służy do zawierania przez przedsiębiorcę z Klientami umów sprzedaży prezentowanych w nim Towarów oraz dostawy tych towarów na adres wskazany przez Klienta.
  2. Sklep internetowy służy do sprzedaży towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Zamieszczone na stronie internetowej ceny oraz informacje o Towarach stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentacja Towarów na stronie internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  4. Klient, celem zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem, może utworzyć Konta Klienta w ramach Strony internetowej, z podaniem wskazanych tam informacji, unikalnego loginu, adresu e-mail oraz bezpiecznego hasła. Sklep/Firma (j.w.) zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoznania zamówienia Klienta, który nie podał w/w danych. Warunkiem założenia Konta Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego treść.
  5. Klient, może także dokonać zamówienia bez zakładania konta Klienta, poprzez wypełnienie formularza zamówienia ze wskazaniem wszystkich wymaganych w formularzu danych. Warunkiem wysłania zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego treść.
  6. Po wejściu na stronę internetową Klient chcący złożyć zamówienie wybiera poszczególne Towary, które mają być przedmiotem umowy, wskazując ich kolorystykę, rozmiar, ilość oraz inne dostępne parametry, a następnie umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przed ostatecznym wygenerowaniem zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem strony internetowej podsumowanie, obejmujące:
   1. przedmiot zamówienia, dane przedsiębiorcy wraz z jego adresem oraz danymi kontaktowymi (adres e-mail, numer telefonu),
   2. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowe ewentualne koszty (jeśli występują),
   3. wybrane metody płatności i termin płatności,
   4. wybrany sposób dostawy i miejsce dostawy,
   5. orientacyjny czas dostawy,
   6. informację o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, wraz linkiem do formularza odstąpienia od umowy,
   7. informacje dotyczące metody potwierdzenia płatności, o których mowa w ust. 11.
   8. informację czy Klient wyraził zgodę na przedstawienie zbliżonej oferty w przypadku o którym mowa w ust. 10.
  7. Klient, klikając na wyróżniony w systemie strony internetowej przycisk oznaczony napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  8. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
  9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sklep internetowy, z zastrzeżeniem ust. 10. Klienta wiąże cena z chwili złożenia przez niego zamówienia. Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z treścią Regulaminu. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą e-mailową, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Potwierdzenie obejmuje informacje o którym mowa w ust. 6.
  10. W przypadku problemów z realizacją zamówienia w brzmieniu określonym przez Klienta, Klient może wyrazić zgodę na zaproponowanie mu Towaru alternatywnego o zbliżonych właściwościach lub wykonaniu usług podobny sposób o określonej cenie. W takim przypadku, do zawarcia umowy dochodzi w momencie zatwierdzenia przez Klienta alternatywnej propozycji.
  11. Ceny określone na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) – cena brutto. Klient otrzymuje wraz z towarem paragon fiskalny albo – na żądanie – fakturę. Życzenie otrzymania faktury musi zostać złożone przy składania zamówienia z jednoczesnym wskazaniem w odpowiednim formularzu wymaganych tam danych.
  12. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
  13. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.
  14. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji dotyczących przebiegu procesu zamówienia, metod zamówienia oraz ewentualnych nieprawidłowości.
 4. Sprzedaż na indywidualne zamówienie
  Zasady korzystania ze sklepu internetowego w trybie sprzedaży na indywidualne zamówienie:
  1. Na stronie internetowej www.spin-taniec.pl Klient dokonuje wyboru materiałów z których ma być wytworzony towar a następnie podaje parametry (kolor, rozmiar) i wysyła za pośrednictwem formularza zapytanie do Sklepu.
  2. Klient kontaktuje się ze Sklepem drogą mailową lub telefoniczną, dokonując wyboru materiałów z których ma być wytworzony towar oraz parametrów jego wykonania. Do przekazania danych Klient może użyć formularza zamówienia indywidualnego, dostępnego na stronie firmowej pod adresem www.spin-taniec.pl/galeriaZamowienie.php.
  3. Sklep informuje Klienta o możliwości wykonania towaru na indywidualne zamówienie w sposób określony przez Klienta, wysyłając do Klienta wiadomość e-mail, w której znajdują się następujące informacje:
   1. przedmiot zamówienia, dane przedsiębiorcy wraz z jego adresem oraz danymi kontaktowymi (adres e-mail, numer telefonu),
   2. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych ewentualne kosztów (jeśli występują),
   3. wybrane metody płatności i termin płatności,
   4. wybrany sposób dostawy i miejsce dostawy,
   5. orientacyjny czas dostawy,
   6. informacje o warunkach odstąpienia od umowy, lub – w wypadkach opisanych w §8 pkt 6 – informację o braku możliwości odstąpienia od umowy.
  4. Chcąc złożyć zamówienie Klient klika w przesłany link, aby przejść na stronę potwierdzenia zamówienia. Tam potwierdza zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz składa zamówienie, klikając w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia. Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z treścią Regulaminu. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą e-mailową, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Potwierdzenie obejmuje informacje o którym mowa w ust. 3.
  6. Ceny towarów na indywidualne zamówienie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) – cena brutto. Klient otrzymuje wraz z towarem paragon fiskalny albo – na żądanie – fakturę. Życzenie otrzymania faktury musi zostać złożone przy składania zamówienia z jednoczesnym wskazaniem w odpowiednim formularzu wymaganych tam danych.
  7. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
  8. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.
  9. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji dotyczących przebiegu procesu zamówienia, metod zamówienia oraz ewentualnych nieprawidłowości.
 5. Zasady płatności w Sklepie internetowym
  1. Klient może dokonać płatności wg następujących metod:
   1. za pobraniem (przy odbiorze przesyłki u kuriera – Klient dokonuje płatności kurierowi wraz z kosztem przesyłki).
   2. gotówką w siedzibie Sklepu, do rąk pracownika Sklepu,
   3. przelewem bankowym na rachunek Sklepu internetowego prowadzony przez MBank o numerze 52 1140 2004 0000 3002 4729 5980, przy czym w przypadku Sprzedaży koszykowej w rozumieniu §1 pkt 6 niniejszego Regulaminu w przypadku braku dokonania zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, zamówienie ulega anulowaniu, a Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
  2. Wybór sposobu płatności zależy od Klienta.
  3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta:
  4. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem – po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy oraz zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sklepu i skompletowaniu przedmiotu zamówienia.
  5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy za pobraniem lub opcji płatności gotówką w siedzibie Sklepu – po potwierdzeniu dokonania zamówienia przez Sklep internetowy i skompletowaniu zamówienia.
  6. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji dotyczących przebiegu procesu płatności oraz ewentualnych nieprawidłowości.
 6. Zasady dostaw w Sklepie internetowym
  1. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zapłaty na rachunek bankowy, zamówione Towary są wysyłane przesyłką kurierską w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zapłaty za pobraniem, Towary wysyłane są w terminie do 10 dni roboczych. Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta wysyłane są w terminie określonym w indywidualnej umowie, będącej podstawą do wykonania zamówienia.
  2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji dotyczących przebiegu procesu zamówienia i dostawy oraz ewentualnych nieprawidłowości.
  3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów (firm kurierskich). Czas dostarczenia przesyłki wynosi od 24 godzin do maksymalnie 4 dni roboczych. W dniu nadania przesyłki na adres e-mail Klienta zostanie wysłany e-mail z informacją o przekazaniu przesyłki Kurierowi.
  5. Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia, bądź naruszenia wynikłego z transportu.
  6. W razie stwierdzenia przez Klienta niekompletności, uszkodzenia lub naruszenia przesyłki Sklep prosi, aby Klient niezwłocznie zgłosił ten fakt dostawcy przesyłki, celem sporządzenia stosownego protokołu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.
  7. Odbiór zamówienia powinien być potwierdzony odręcznie przez odbiorcę.
 7. Zasady reklamacji w Sklepie internetowym
  1. Sklep odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionych w Sklepie Towarów na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje należy kierować na następujący adres e-mail Sklepu: biuro@spin-taniec.pl, lub na adres Ewa Galińska Spin przy ul. Mazowieckiej 88 lok. 4, 30-023 Kraków. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  3. Zaleca się Klientom, by, we własnym interesie, wskazali w sposób jasny i czytelny przedmiot reklamacji, datę powstania wady i oraz datę jej ujawnienia, dane kontaktowe Klienta oraz wniosek o sposób rozpoznania reklamacji.
  4. Do wniosku reklamacyjnego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (lub jego skan w przypadku reklamacji składanej na adres e-mail.) oraz przesłać do Sklepu reklamowany produkt celem jego zbadania.
  5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca Konsumentowi niezbędne koszty poniesione w związku z procedurą reklamacyjną.
  6. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  7. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  8. Klient nie może odstąpić od umowy w związku ze złożoną reklamacją, jeżeli wada jest nieistotna.
  9. Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja (za zgodą obu stron), interwencja rzecznika praw konsumentów czy organizacji prokonsumenckich.
 8. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący Konsumentem, dokonujący zakupu w systemie sprzedaży koszykowej, o którym mowa w §1 pkt 6, może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie (lub objęcia przez wskazaną przez Konsumenta osobę) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.
  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep który prowadzony jest przez przedsiębiorcę Ewę Galińską działającą pod firmą „Ewa Galińska Spin” ul. Mazowiecka 88 lok. 4, 30-023 Kraków, o swojej decyzji na piśmie poprzez złożenie jednoznacznego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres: Ewa Galińska Spin ul. Mazowiecka 88 lok. 4, 30-023 Kraków. Aby zachować termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób.
  4. Konsument zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić Sklepowi towar wraz z dowodem sprzedaży. Jeżeli Konsument nie wywiąże się z obowiązku zwrotu Towaru w terminie, Sklepowi będzie przysługiwało prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. Zwrot towaru ma nastąpić na adres: Ewa Galińska Spin ul. Mazowiecka 88 lok. 4, 30-023 Kraków.
  5. Konsument, który odstąpi od Umowy, ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.
  6. Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwało Konsumentowi w odniesieniu do umów o:
   1. świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest przedsiębiorca Ewa Galińska. Zbiór danych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem XXX w przypadku Klientów dokonujących sprzedaży koszykowej oraz pod numerem XXX w przypadku Klientów dokonujących sprzedaży na indywidualne zamówienie.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia.
  3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w chwili złożenia zamówienia. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Klient ma możliwość ich poprawiania, uzupełniania i wnioskowania o ich usunięcie z bazy danych.
  4. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
 10. Cookies
  Sklep używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze odwiedzającym strony Sklepu. Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre lub wszystkie właściwości sklepu mogą być niedostępne. Sklep używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania ofert do potrzeb Klienta.
 11. Wymagania techniczne
  W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien posiadać:
  – Przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera – w najnowszej dostępnej wersji;
  – Włączoną obsługę JavaScript;
  – Włączoną obsługę ciasteczek (cookies);
  – Aktywny adres e-mail;
  – Aktywne połączenie z siecią internet.
 12. Prawa autorskie
  1. Wszystkie treści udostępniane na stronach www.spin-taniec.pl oraz sklep.spin-taniec.pl, w tym: zdjęcia, logotypy, informacje tekstowe, kod stron, itp. podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.
  2. Użytkownicy stron internetowych www.spin-taniec.pl oraz sklep.spin-taniec.pl zobowiązują się do korzystania z prezentowanych treści wyłącznie do osobistych celów niekomercyjnych. Kopiowanie, modyfikowanie, redystrubuowanie, reprodukowanie wyżej wymienionych treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione.
  3. Wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego postanowienia obciążają łamiącego je Użytkownika i mogą być ścigane prawnie na drodze postępowania sądowego.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Ewentualna zmiana niniejszego regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. O zmianach regulaminu Sklep będzie informował z 14-dniowym wyprzedzeniem. Konto Klienta wygasa jeżeli nie zaakceptuje on nowego regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji nowego regulaminu, posiadane przez Klienta konto zostanie usunięte, co nie wpłynie na ważność umów realizowanych na podstawie treści Regulaminu obowiązującego na dzień złożenia zamówienia.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa konsumencka oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. W przypadku ewentualnej sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z normami prawa polskiego lub unijnego, zastosowanie ma prawo powszechne.
  3. Klienci mają możliwość zapisywania niniejszego Regulaminu i jego powielania na potrzeby związane z zawieranymi umowami ze Sklepem.
  4. W przypadkach ewentualnych sporów, Sklep dochowa wszelkich starań zmierzających do rozwiązania sporu w sposób koncyliacyjny.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zaś sporów powstałych pomiędzy Sklepem a pozostałymi Klientami– sądom właściwym na terenie miasta Krakowa.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: Formularz odstąpienia.

Call Now Button